Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym.

 

Przykłady najczęściej występujących chorób zawodowych:

 • zatrucia ostre, albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne
 • gorączka metaliczna
 • pylice płuc
 • choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
 • astma oskrzelowa
 • zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
 • ostre uogólnione reakcje alergiczne
 • choroba Byssinoza
 • choroba Berylowa
 • choroby płuc wywołane pyłem metali twardych
 • alergiczny nieżyt nosa
 • zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym
 • przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym
 • przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat
 • nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi
 • choroby skóry
 • przewlekłe choroby ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy
 • przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy
 • choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego
 • choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa