Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą lub w drodze z lub do pracy.

 

Do tego rodzaju wypadków zalicza się:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy
 • w podróży służbowej, podczas której praca nie była wykonywana, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem (pracownika), które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.
 • w trakcie odbywania szkolenia, odbywania stażu lub przygotowania zawodowego
 • w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług
 • podczas ratowania innych osób od grożącego ich życiu niebezpieczeństwa
 • podczas ochrony własności publicznej przed grożącą jej szkodą
 • w trakcie wykonywania bezpośredniej ochrony przed klęskami żywiołowymi.

 

Częstymi powodami wypadku przy pracy są:

 • brak szkoleń
 • niewłaściwa organizacja pracy
 • używanie wadliwych narzędzi
 • używanie narzędzi nie posiadających atestów
 • brak odzieży i wyposażenia ochronnego
 • ogólne zaniedbanie lub przeoczenie pracodawcy

 

Rodzaje wypadków przy pracy wg. skutków:

 • wypadek lekki to wypadek powodujący niezdolność do pracy nie dłuższą niż 28 dni
 • wypadek ciężki przy pracy – to wypadek powodujący niezdolność do pracy w okresie dłuższym niż 28 dni oraz wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała
 • wypadek zbiorowy przy pracy to taki, w którym uczestniczyły co najmniej 2 osoby i uległy mu na skutek tego samego czynnika zewnętrznego lub zdarzenia
 • wypadek inwalidzki to wypadek, w którym poszkodowany doznał np. trwałego kalectwa i uznano go za inwalidę jednej z trzech grup inwalidzkich
 • wypadek śmiertelny przy pracy, to wypadek w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku

Strach przed zwolnieniem jest bardzo często powodem rezygnacji z ubiegania się o odszkodowanie po wypadku w pracy. Boisz się, że Twój pracodawca zwolni Cię dlatego, że ubiegałeś się o odszkodowanie powypadkowe, ponieważ przez Ciebie poniesie jego koszty. Jednak obawy te są zupełnie niepotrzebne, gdyż pracodawca nie pokrywa Twojego odszkodowania powypadkowego z własnej kieszeni. Swiadczenie, które otrzymasz z tytułu uszkodzeń na zdrowiu jest pokrywane przez ubezpieczyciela pracodawcy. Wyjątkiem tutaj jest tylko sytuacja, w której pracujesz “na czarno”.Jeśłi jednak pracujesz legalnie, a w dodatku masz staż pracy powyżej 12 miesięcy to dodatkowo chroni Cię prawo pracy, które zabrania pracodawcy zwolnić Cię z powodu ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe, co jest Twoim zabezpieczeniem.

 

Tak ustalony wypadek powoduje odpowiedzialność gwarancyjną ZUS, jeżeli jednak do wypadku przyczynił się pracodawca, poszkodowany pracownik ma prawo dochodzić od niego odszkodowania w pełnej wysokości.