Sięgamy tam gdzie inni nie dostaną,
wywalczmy razem Twoja wygraną.

antyszkoda.pl

 

Ze względu na rozróżnienie szkód, możemy zasadniczo podzielić je na następujące rodzaje:

1. Szkoda niemajątkowa.

Jest to szkoda, którą nie sposób wyrazić w pieniądzu, bowiem dotyczy subiektywnych odczuć osoby poszkodowanej - cierpienia, krzywdy moralnej. Jej naprawieniu służy zadośćuczynienie.

Przypadkami, w których możemy mówić o jej zaistnieniu są:

  • uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
  • pozbawienie człowieka wolności
  • skłonienie poprzez podstęp, gwałt lub nadużycie stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu
  • naruszenie dobra osobistego

 

2. Szkoda majątowa.

Jest to szkoda, której naprawieniu służy odszkodowanie i która dodatkowo dzieli się na 2 typy:

  • na mieniu - wyrządzona bezpośrednio na majątku, bez związku z osobą poszkodowanego, np: zniszczenie rzeczy
  • na osobie - powstała pośrednio, w następstwie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, a więc ma związek z osobą. Przyczyną takiej szkody jest bezpośredni uszczerbek na osobie, ale ostateczne jego konsekwencje pośrednio wywołują szkodę majątkową. Najogólniej tłumacząc, uszczerbek na osobie, który powoduje w efekcie np. utratę zdolnosci do pracy, konieczne leczenie, zakup leków, czy protez, zwiększone potrzeby, albo chciażby zniszczenie odzieży w skutek wypadku, sprawia, iż szkodę tak zaistniałą należy zaliczyć do szkód majątkowych

Tak więc podsumowując,  chociaż mamy tu do czynienia ze szkodą na osobie, to ponieważ wywołuje ona konsekwencje majątkowe, zaliczamy ją do szkód majątkowych.

 

Warto również wiedzieć, że szkoda majątkowa obejmuje w swoim rozumieniu 2 elementy:

1. Strata (damnum emergens).

Bezpośrednio poniesiona strata.  W wyniku zdarzenia następuje zmniejszenie majątku poszkodowanego lub naruszenie konkretnego prawa majątkowego. Najczęściej spotykanymi stratami na majątku poszkodowanego są: zniszczenie samochodu w wypadku drogowym, koszt wynajmu pojazdu zastępczego, uszkodzenie odzieży i przedmiotów w razie potrącenia pieszego lub rowerzysty, zalanie mieszkania, kradzież samochodu, bezumowne wykorzystywanie nieruchomości, kary umowne wynikające z braku możliwości wywiązania się z kontraktu.

2. Utracone korzyści (lucrum cessans).

W wyniku zdarzenia, nieosiągnięcie przez poszkodowanego korzyści, czy potencjalnie możliwego do osiągnięcia dochodu, jaki by osiągnął, gdyby szkoda nie miała miejsca (np. zerwanie kontraktu z powodu braku możliwości jego wykonania, brak możliwości awansu z powodu skutków szkody, pozbawienie przedsiębiorcy możliwości zarobkowania w związku ze zniszczeniem majątku: lokalu, pojazdu, wykorzystywanego w działalności gospodarczej, itp.).

 

Pamiętaj, że niezależnie od tego jakiego rodzaju szkoda Cię dotknie, należy Ci się stosowna kompensata. Skontaktuj się z nami. Wspólnie zdefiniujemy Twoją szkodę i indywidualność sprawy, wyznaczając przy tym dla niej najefektywniejszy kierunek postępowania. W końcu po to jesteśmy. 

Razem działą się lepiej, niż w pojedynkę, a w grupie możemy znacznie więcej.