Szkoda majątkowa (szkoda na mieniu) polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Szkodą na mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy, nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego. Obejmuje zarówno straty powstałe w wyniku jej zaistnienia (zmniejszenie mienia), jak i utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

 

Zakres szkody na mieniu obejmuje:

  • zalanie, pożar i powódź (w mieszkaniu, domu, firmie) i wynikające z tego uszkodzenia lub zniszczenia
  • zagarnięcie cudzej rzeczy
  • naruszenie konkretnego prawa majątkowego
  • naruszenie majątku, jako pewnej całości
  • kradzież lub spalenie pojazdu

 

Rodzaje szkód majątkowych.

Strata (damnum emergens).

Szkoda będące wynikiem zdarzenia, zmniejszenie majątku poszkodowanego lub naruszenie konkretnego prawa majątkowego. Najczęściej spotykanymi stratami na majątku poszkodowanego są: zniszczenie samochodu w wypadku drogowym, koszt wynajmu pojazdu zastępczego, uszkodzenie odzieży i przedmiotów w razie potrącenia pieszego lub rowerzysty, zalanie mieszkania, kradzież samochodu, bezumowne wykorzystywanie nieruchomości, kary umowne wynikające z braku możliwości wywiązania się z kontraktu.


Utracone korzyści (lucrum cessans).

Szkoda będące wynikiem zdarzenia, nieosiągnięcie przez poszkodowanego potencjalnie możliwego do osiągnięcia dochodu, gdyby szkoda nie miała miejsca (np. zerwanie kontraktu z powodu braku możliwości jego wykonania, brak możliwości awansu z powodu skutków szkody, pozbawienia przedsiębiorcy możliwości zarobkowania w związku ze zniszczeniem majątku: lokalu, pojazdu, wykorzystywanego w działalności gospodarczej, itp.).

Niejednokrotnie spotykamy się z bezpodstawnymi odmowami wypłat należnych odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń, z ograniczaniem odpowiedzialności ubezpieczyciela przy likwidacji szkody, zaniżaniem odszkodowania lub obarczaniem odpowiedzialnością za powstałą szkodę poszkodowanego.