Uszkodzenie ciała to uszkodzenie tkanki narządu, naruszenie czynności narządów ciała - zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne.

Rozstrój zdrowia to takie oddziaływanie na organizm ludzki, które pociąga za sobą zakłócenie w funkcjonowaniu poszczególnych organów, bez ich widocznego uszkodzenia. Przemijający charakter zakłóceń w funkcjonowaniu organizmu nie wyłącza możliwości uznania, że zakłócenia te wywołały rozstrój zdrowia.

Stosunek uszkodzeń ciała do rozstroju zdrowia polega na tym, że po naruszeniu nietykalności cielesnej, zostaje wywołane uszkodzenie ciała, które może, ale nie musi pociągać za sobą rozstroju zdrowia.

 

Przyczyną wystąpienia uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia są następujące wypadki:

 • komunikacyjny lub kolizja drogowa
 • w rolnictwie
 • przy pracy
 • w miejscach publicznych
 • błędy medyczne
 • konsumenckie
 • choroby zawodowe

 

Charakterystyczne objawy towarzyszące uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia (stanu fizycznego lub psychicznego):

 • gorączka
 • bóle
 • zatrucie
 • zaburzenia trawienia
 • zaburzenia snu
 • nerwica
 • depresja
 • choroba psychiczna

 

Jeżeli osoba poszkodowana doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia ma prawo do:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i lepszego odżywiania
 • zwrotu kosztów opieki fachowej oraz sprawowanej przez osoby najbliższe, zwrotu kosztów transportu poszkodowanego i rodziny

 

W uzasadnionych przypadkach poszkodowany ma prawo do:

 • zwrotu utraconych zarobków lub innych korzyści,
 • zwrotu kosztów przygotowania do zawodu,
 • zwrotu kosztów adaptacji mieszkania,
 • renty tytułem utraconych zarobków i/lub zwiększonych potrzeb.

 

OPIS PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ

Zadośćuczynienie

Ma na celu kompensatę krzywdy, a na określenie jego wysokości wpływ ma wiele czynników. Są to m.in. długotrwałość leczenia, rozmiar uszkodzenia ciała i jego skutki, negatywny wpływ na zdrowie psychiczne, wiek, płeć, stan cywilny, wykonywany zawód i wiele, wiele innych. Nie należy mylić zadośćuczynienia z odszkodowaniem za uszczerbek na zdrowiu, obliczany mechanicznie w procentach.

 

Koszty leczenia i rehabilitacji

Z uwagi na dostępność świadczeń w ramach publicznej opieki zdrowotnej, jednak zarazem niejednokrotnie odległe terminy oczekiwania na ich realizację, coraz częściej poszkodowani korzystają z odpłatnych wizyt u specjalistów, rehabilitacji, badań itp.

 

Koszty lepszego odżywiania

 Do kosztów leczenia należą także koszty poniesione na lepsze odżywianie się osoby, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Będą one celowe i uzasadnione stanem zdrowia poszkodowanego.

 

Dodatkowa opieka

Od zobowiązanego do naprawienia szkody powstałej w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, poszkodowany może żądać zwrotu kosztów poniesionych na sprawowanie nad nim dodatkowej opieki -  jeżeli jej wymagał.

 

Koszty transportu

Poszkodowany może wystąpić z roszczeniem o zwrot kosztów poniesionych za transport, konieczny z przyczyn wyrządzonej szkody. Jeżeli na skutek np. błędnej diagnozy doszło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia i konieczne było podjęcie leczenia, poszkodowany ma prawo do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych za transport do placówek medycznych, w których leczył się po zajściu zdarzenia.

 

Utracone zarobki

Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

Adaptacja mieszkania

Zwrot kosztów poniesionych na adaptację mieszkania, celem umożliwienia poruszania się wózkiem inwalidzkim po mieszkaniu, a zwłaszcza korzystania z sanitariatów.

 

Renta z tytułu utraconych zarobków

Renta z tytułu utraconych zarobków przysługuje poszkodowanemu, który na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej. W takim przypadku konieczne jest zbadanie wysokości uzyskiwanego dochodu przed zdarzeniem powodującym szkodę oraz porównanie go do obecnej sytuacji.

 

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Jeżeli w następstwie wypadku poszkodowany zmuszony jest stale korzystać z opieki osoby trzeciej, rehabilitacji, korepetycji, stosować specjalną dietę, kupować lekarstwa, środki opatrunkowe i higieniczne, to przysługuje mu renta z tytułu zwiększonych potrzeb. Przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki. Wystarczy uprawdopodobnienie konieczności ich zaspokajania.